Jsme příjemci dotace fondů OPPI

 

Jsme příjemci dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dne 1.4.2011 byla firmě Esy s.r.o. poskytnuta dotace v rámci prioritní osy 2. rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICP a vybraných strategických služeb, programu ICT v podnicích.

Tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích a napomáhá zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

Současně naplňuje cíl podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (dále jen IS), včetně dalších prvků ICT.

Jádrem projektu jsou investice či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu.

Uvedené aktivity je možné v rámci projektu kombinovat a propojovat.

Projekt firmy ESY s.r.o. má název „Implementací informačního systému k optimalizaci procesů uvnitř společnosti ESY, zvýšení jakosti, větší spokojenosti zákazníků a lepší konkurenceschopnosti.“

Projekt si klade za cíl pomocí implementace informačního systému provést zásadní kvalitativní změny ve společnosti ESY.  Nová ekonomická agenda a nákladovost zakázek; evidence, organizace a plánování zakázek; organizace nákupu; skladové hospodářství; ..), které povedou k větší efektivitě, úsporám, zvýšení jakosti, větší spokojenosti zákazníků a lepší konkurenceschopnosti. Projekt předpokládá nákup a implementaci informačního systému i nákup hardwarových prostředků a poradenské služby.

 

Dotace z EF a SR tvoří dohromady 60% z uznaných způsobilých nákladů.

 

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj, a je šetrný k životnímu prostředí.

Trvání projektu je 24 měsíců a ukončení projektu bude 30.3.2013